دانلود آهنگ جدید و زیبای پژمان مرادی بنام کمره شل

Download Music By Pezhman Moradi Called Kamra Shl

دانلود آهنگ جدید پژمان مرادی کمره شل

متن کردی آهنگ کمره شل از پژمان مرادی


رﺷه رﯾﺤﺎﻧﻪ ﮐﻤﺮﻩ ﺷﻞ ﺧﻮوﻣﯽ ﭘﻪ رش ﮐﻢ…

ﻟﻪ دووای ﺑﺎﻻﮐﺖ ای ﻫﺎوار دل ﺑﻪ ﮐﯽ ﺧﻮش ﮐﻪ م…
ﮐﻤﺮﻩ ﺷﻞ ﮐﻤﺮﻩ ﺷﻞ ﺑﻮی دﯾﻨﻢ ﺷﻞ و ﻣﻞ…

ﮐﻮرﻩ ﺷﻞ ﺷﻞ دی ﺑﺴﻪ…

دی ﺑﺎ ﺧﺎص ﺑﺘﻮﯾﻨﻢ…
ﺷﻮان ﺷﻮﻧﺎﻻن ﮐﻤﺮﻩ ﺷﻞ روژان رورو ﻣﻪ…

ﯾﮏ ﺟﺎر ﭘﮋارﻩ ی ﮐﻤﺮﻩ ﺷﻞ دورﯾﺎ ﮐﯽ ﺗﻮﻣﻪ…
ﮐﻤﺮﻩ ﺷﻞ ﮐﻤﺮﻩ ﺷﻞ ﺑﻮی دﯾﻨﻢ ﺷﻞ و ﻣﻞ…

ﮐﻮرﻩ ﺷﻞ ﺷﻞ دی ﺑﺴﻪ دی ﺗﺎ ﺧﺎص ﺑﺘﻮﯾﻨﻢ…

ﻗﺴﻪ م ﺑﻪ او ﻣﺎﻧﮕﻪ ﮐﻤﺮﻩ ﺷﻞ ﺧﺮﻣﻪ ﻧﯽ داوﻩ…

ﺗﺸﻨﻪ ﻣﯿﻠﯽ ﺗﻮم ای ﻫﺎوار ﺑﺎ ﮐﺲ ﻧﺎدوﻩ…

ﮐﻤﺮﻩ ﺷﻞ ﮐﻤﺮﻩ ﺷﻞ ﺑﻮی دﯾﻨﻢ ﺷﻞ و ﻣﻞ…

ﮐﻮرﻩ ﺷﻞ ﺷﻞ دی ﺑﺴﻪ دی ﺗﺎ ﺧﺎص ﺑﺘﻮﯾﻨﻢ…