دانلود آهنگ می از فرمیسک

دانلود آهنگ فرمیسک
75+
بازدید : 12660

دانلود آهنگ می از فرمیسک

Download Music By Fermisk Callen Mey

دانلود آهنگ می فرمیسک

متن کردی آهنگ می از فرمیسک


ﻻي ﻫﻪ ﻟﻮي ﺑﻪ رزﻩ ﻓﺮي ﺑﻪ رزﻩ ﻣﮋي ﭼﻮن ﺑﮋي ﺷﻪ رﺗﻪ ﻧﻪ وﻩ ك ﭼﻪ ﻧﺪﻩ ﺑﮋي…
ﻫﯿﻨﺪﻩ ﻧﺎﻫﯿﻨﯽ دوﻧﯿﺎ ﺧﻪ م ﺑﺨﻮی ﺋﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﯽ ﻫﺎﺗﻮی دﻩ ﺑﯽ زو ﺑﺮوی…
دﻧﯿﺎ اﻧﻘﺪ ارزش ﻧﺪارﻩ ﮐﻪ ﻏﺼﻪ ﺑﺨﻮری اﻣﺎﻧﺘﯽ اوﻣﺪﯾﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﺮی …
ﺧﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺒﻪ ﺗﯽ روژاﻧﯽ ﭘﯿﺮی ﺑﺎﺷﻪ ﺧﻮ ﺑﮕﺮی ﺑﻪ ﮔﻮ ﺷﻪ ﮔﯿﺮی…
ﺑﺨﺼﻮص واﺳﻪ روزای ﭘﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی ﻋﺎدت ﮐﻨﯽ
ﺳﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺘﯽ راﺳﺘﯽ ﻣﻪ ﭘﻮﺷﻪ وﻩ رﻩ ﻟﻪ ﮔﻪ ل ﻣﻦ ﭘﯿﮑﯿﮏ ﺑﻨﻮﺷﻪ…
ﻋﺎرف دﯾﮕﻪ ﺑﺴﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﻮ ﭘﻨﻬﻮن ﻧﮑﻦ ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺑﺎدﻩ ﺑﻨﻮش
ﻟﯿﺮﻩ ﺑﻮ ﺋﻪ و ﻻ وﻩ ﮐﻮ ﻣﻪ زراﯾﻪ ﮐﻠﻮﺷﯽ رﯾﺸﺖ ﭼﯽ ﻟﯿﺪﻩ ر ﻧﺎﯾﻪ…
از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻠﻪ ﯾﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﭼﯿﺰی از رﯾﺸﺖ ﮐﻢ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﻪ ﻣﯽ ﺑﮋی ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﻪ ﻣﯽ ﺑﻤﺮﻩ ﮔﻮﺷﻪ ی ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻪ ﯾﺨﺎﻧﻪ ﺑﮕﺮﻩ…
بدون ﻏﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﺑﺪون ﻏﻢ ﺑﻤﯿﺮ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ی ﺗﺎرﯾﮑﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ

navadownload support
  گلچین های کمیاب اختصاصی نوادانلود

گلچین بهترین آهنگهای شهین طالبانی

  قیمت خرید :    2000 تومان   تعداد آهنگ ها :   17   حجم فایل :   70 مگابایت ادامه مطلب و خرید
دانلود گلچین آهنگهای شهین طالبانی

دانلود گلچین کمیاب بهترین آهنگهای کریم کابان

  قیمت خرید :    2000 تومان   تعداد آهنگ ها :   14   حجم فایل :   107 مگابایت ادامه مطلب و خرید
دانلود گلچین آهنگهای کریم کابان

دانلود گلچین کمیاب آهنگهای کاست قدیمی علی زندی

  قیمت خرید :    2000 تومان   تعداد آهنگ ها :   26   حجم فایل :   150 مگابایت ادامه مطلب و خرید
آهنگ قدیمی علی زندی

دانلود مجموعه اشعار کردی ماموستا گوران ، مەحوی و نالی

  قیمت خرید :    2000 تومان   تعداد آهنگ ها :   9   حجم فایل :   302 مگابایت ادامه مطلب و خرید
دانلود دکلمه اشعار کردی