دانلود آهنگ کردی کوچ از کارزان فاروق

Download kurdish song by karzan faroq called koch
داگرتنی گورانی کۆچ لە کارزان فارۆق

برای دیدن متن این آهنگ بر روی ادامه و دانلود کلیک کنید


هاو ره کانم جیان هه شتم / من به ته نیا مامه وا

هاو ره کانم جیان هه شتم / من به ته نیا مامه وا

دس به اژنو چاو به گریان / چاوه رین هه ر به نه وا

هه مومان چاوه ره تانینن /  به نه وا زو به نه وا  به نه وا زو به نه وا

له م خاکه به دنیا هاتوین /  ئه مه له باوشی او بوین

ئه ستا کوردستان وای اوه / ئه مه له آمه زی بگرین

دایکان هه مو چاوه ره نه به نه واو له درگا بدن / به جاره دلی پر ئه یشیان به بی ننتان ساره ژ بکه ن

به جاره دلی پر ئه یشیان به بی ننتان ساره ژ بکه ن

کوردستانم هاوار دکا جیم مه هه لن روله کانم / بی ئه وه چولو خاموشه کوچه و شه قام و کولانم

له ئاماده تا مهاباد اسوته نم دل و گیانم / کوبانی و شه نگالم ئاگرین اله ن کوانه روله کانم

کوبانی و شه نگالم ئاگرین اله ن کوانه روله کانم

هاو ره کانم جیان هه شتم / من به ته نیا مامه وا

هاو ره کانم جیان هه شتم / من به ته نیا مامه وا

دس به اژنو چاو به گریان / چاوه رین هه ر به نه وا

هه مومان چاوه ره تانینن /  به نه وا زو به نه وا  به نه وا زو به نه وا

کوردستانم هاوار دکا جیم مه هه لن جیم همه هه لن روله کانم / بی ئه وه چولو خاموشه کوچه و  کوچه و شه قام و کولانم

له ئاماده تا مهاباد اسوته نم دل و گیانم / کوبانیه و شه نگالم ئاگرین اله ن کوانه روله کانم

دوژمنان دوره یان داوم خو من به ایوه وه جوانم / دوژمنان دوره یان داوم خو من به ایوه وه جوانم

جیم مه هه لن جیم مه هه لن روله کانم / نیشتمانی هه مو تانم جیم مه هه لن روله کانم هم دایکم هم باوک دانم